Přípravná třída základní školy

Přípravná třída je určena pro děti NEJEN s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, ale i děti v předškolním věku od 5 let. Cílem přípravné třídy je pomocí různých aktivit a činností systematicky připravovat děti na zahájení vzdělávání v základní škole. Během docházky do přípravné třídy si děti osvojí dovednosti a návyky, které jim usnadní přechod z předškolního vzdělávání do základní školy a pomohou jim být úspěšní. Aktivity a program přípravné třídy se řídí Školním vzdělávacím programem pro přípravné třídy, přičemž jeho plnění se řídí aktuálními možnostmi a stupněm vývoje dětí v přípravné třídě.

Základem přípravné třídy je organizovaná činnost pomocí různých didaktických her, pracovních listů, obrázků a různých pohybových, hudebních, pracovních a výtvarných činností, které u dětí rozvíjí nejrůznější oblasti jejich osobnosti – sluchové, zrakové vnímání, prostorovou a časovou orientaci, matematické představy, sebeobslužné a sociální dovednosti, hrubou a jemnou motoriku.

Naším hlavním cílem je, aby si děti vytvořily pozitivní vztah a důvěru ke škole, pedagogům i ke svým spolužákům. Působení a pokroky dětí v přípravné třídě konzultujeme s rodiči formou osobních konzultací či hromadných třídních schůzek, ukázkových prací dětí, formou besídek či společných dílen.

Spolupracujeme také s kolegy z pedagogicko-psychologické poradny, kteří nám pomáhají ve správném působení na děti.

Kritéria pro přijímání žáků

Žáci jsou přijímáni na základě výsledků zápisu podle níže uvedených kritérií:

  • soulad rodinné a školní filozofie výchovy a vzdělávání stanovené v ŠVP
  • souhlas rodičů s výchovným působením školy v souladu s jejím církevním zakotvením (stanoveno v ŠVP)
  • vhodnost zařazení dítěte vzhledem k celkovému složení třídy a charakteru individuálních a/nebo speciálních vzdělávacích potřeb dítěte
  • absolvent MŠ SMĚROVKA
  • sourozenec ve škole

Každé z kritérií je obodováno a o přijetí rozhoduje konečný součet bodů daného dítěte a z něj stanovené pořadí.