Mateřská škola

Mateřská škola s celodenním provozem (7:00 - 17:00) podporující inkluzi i dětí různých národností s návazností na 

1. stupeň základní školy.

Ve třídě Žabiček jsou děti od 2 do 3 let. Ve třídě Medvídků děti od 3 do 5 (6) let.

Obecná charakteristika MŠ

Naše mateřská škola nabízí příjemné rodinné prostředí, a to zejména díky nižšímu maximálnímu počtu dětí ve třídách. Rozvíjíme osobnost dítěte ve všech oblastech zakotvených v RVP PV, a to samozřejmě v souladu s křesťanskými hodnotami.

Naším cílem je hledat maximální využití venkovních prostor ve prospěch rozvoje klíčových kompetencí dětí. Školní dvůr a přírodní zahrada nabízí mnoho různorodých činností. Na dvoře je možnost jezdit na kolech, koloběžkách a odrážedlech. Na zahradě je velké pískoviště, prolézačka se skluzavkou, ale také velký záhon k pěstování. Altán jako zázemí pro odpočinkové činnosti slouží zároveň také jako učebna pro školáky v případě příznivého počasí. 

Náš cíl

 • vytvořit základy celoživotního vzdělávání,
 • poskytovat vzdělání, které doplňuje výchovu v rodině,
 • vytvořit školu,
 • kde se mohou děti bez obav ptát a nalézat odpovědi,
 • která dětem umožňuje nacházet vlastní způsob učení a poznávání,
 • která umožňuje rodičům podílet se na vzdělávací cestě jejich dítěte,
 • kde se děti učí chápat potřebu dodržování dohodnutých pravidel,
 • kde si mohou děti svobodně podle svých potřeb hrát.

Učíme děti

 • samostatně a kriticky myslet,
 • vyjadřovat své názory, pocity,
 • přijímat sama sebe i každého takového, jaký je,
 • pracovat v týmu.

Co od nás můžete čekat?

 • individuální přístup ke každému dítěti,
 • poznávání světa skrze osobní prožitek,
 • výchovu zakotvenou v křesťanských hodnotách,
 • partnerský přístup k dětem,
 • efektivní spolupráci s rodiči.

Podmínky přijímání dětí

Zápisu do MŠ předchází Den otevřených dveří, aby se rodiče mohli předem seznámit s projektem školy. Škola umožňuje i individuální návštěvy a prohlídku školy po předchozí domluvě. O přijetí či nepřijetí jsou rodiče informováni do měsíce od zápisu do MŠ.


Při převisu přihlášek jsou děti přijímány dle daných kritérií:

 • soulad rodinné a školní filozofie výchovy a vzdělávání stanovené v ŠVP
 • souhlas s výchovným působením školy v souladu s jejím církevním zakotvením (stanoveno v ŠVP)
 • věk přihlašovaného dítěte
 • dítě má již jednoho nebo více sourozenců v Husově ZŠ a MŠ SMĚROVKA
 • rodina počítá s návazností ZŠ na MŠ
 • předpokládaná pravidelná nebo vyšší docházka

Každé z kritérií je obodováno a o přijetí rozhoduje konečný součet bodů daného dítěte a z něj stanovené pořadí.

Spoluúčast rodičů


Spolupráce s rodinou je pro MŠ Směrovka klíčová, neboť se jedná o školu komunitního charakteru. Rodiče jsou maximálně vtahováni do děje školy a je oceněna jejich iniciativa a aktivita. Pravidelné setkávání celých rodin v prostorách školy během slavností k našemu záměru přispívá. Rodiče se aktivně podílí na drobných opravách, rukodělných činnostech, práci na zahradě a organizaci seminářů a kurzů pro rodiče
a veřejnost. Rodiče jsou o dění MŠ informováni ústně, přes sdělení na nástěnkách či zaslanými e-mailovými dopisy.
Rodiče u nás mají zkrátka dveře otevřené, naším společným cílem jsou spokojené děti.

Životospráva

MŠ Směrovka má pouze přípravnou kuchyň s výdejnou. Obědy pro děti jsou dodávány
z nedalekého zařízení pro školní stravování. Jedná se o firmu INITA, která má oprávnění vařit dětem do školských zařízení.


Společnost dbá na dodržování hygienických předpisů a postupů při stanovení systému
kritických bodů HACCP. V prostorách přípravné kuchyňky je jídlo pouze porcováno a servírováno dětem do přilehlé jídelny. Na přípravách svačinek se děti spolupodílí. Každé jídlo je doplňováno čerstvým ovocem nebo zeleninou a důraz je kladen na omezení cukru, nezdravých tuků a soli. Po svačinách a po obědě si děti uklízejí použité nádobí samy, popř. s pomocí pedagogů. Do jídla nenutíme, ale pozitivně motivujeme alespoň k ochutnání. Učitelky vedou děti ke zdravému způsobu života, proto ve školce nefunguje odměňování dětí sladkostmi.

V průběhu celého dne mají děti k dispozici čaj nebo vodu v konvicích. Děti používají vlastní plastové hrníčky přinesené z domova, pouze u oběda pijí ze školních skleniček. V teplých dnech jsou konvice s nápoji k dispozici také venku.

Otužování probíhá vzhledem k individuálním možnostem dětí (po dohodě se zákonnými zástupci dětí) přiměřeným oblékáním při pobytu ve škole a venku, každodenním pobytem venku (i za mírného deště nebo mrazu do -10 C alespoň krátká procházka).

Odpočinek je zařazován podle aktuální potřeby dítěte, odpoledne děti společně odpočívají na lehátku (s pohádkou). Dětem, které nespí (spánek již nepotřebují nebo si spánek dítěte nepřejí jeho rodiče), je po 30 min odpočinku umožněna klidná hra. Předškolákům jsou v této době individuálně nabízeny činnosti rozvíjející dovednosti a schopnosti potřebné pro dobrý start na základní škole. Jedná se o speciální pracovní listy a hry rozvíjející pozornost, soustředěnost, paměť, koordinaci ruka-oko, grafomotoriku, předmatematické dovednosti
a jiné.

Doba odpočinku a relaxace vychází z věkových a individuálních potřeb dětí, děti z mladší věkové skupiny nejsou ke spánku nuceny, ale na lehátku setrvají alespoň jednu hodinu. Poté se přesunou do třídy, kde se věnují tiché hře. Starší děti jsou vedeny k tomu, aby po odpočinku poskládaly lůžkoviny a s pomocí učitelky je uložily na patřičné místo.

Psychosociální podmínky

Adaptační proces je vždy uzpůsoben dle individuálních potřeb dítěte a jeho rodičů. Rodiče mohou být alespoň zpočátku svému dítěti nablízku a dítě tak může vnímat, že prostor školy je zároveň i prostorem pro jeho rodiče, že jsou zde vítáni všichni. Důvěru k novému prostředí tak může získat snáz.
Velký přínos pro děti, pedagogy i rodiče vidíme v každodenních komunitních a ranních kruzích, je to čas a místo pro sdílení, plánování, drobné oslavy a naslouchání jeden druhého.

Všechny děti v naší mateřské škole mají stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. Nikdo není znevýhodňován či zvýhodňován. Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, vyplývajících z řádu chování, norem a pravidel, které jsou ve škole stanoveny. Pedagogové se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která mu je příjemná, kterou navozuje vzájemný vztah důvěry a spolupráce. Postupně vyřazujeme nezdravé soutěžení dětí. Převažují pozitivní hodnocení, pochvaly. Podporujeme zdravé sebevědomí dítěte, učíme ho pracovat samostatně i ve skupině a důvěřovat si. V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu.