Základní škola

Jak to u nás chodí?

Jsme škola málotřídního typu, tzn. v jedné třídě máme sloučené ročníky. Ve školním roce 2023/24 je rozvržení následující:

1. + 2. ročník = Modrá třída

3., 4., 5. ročník = Žlutá třída

Než se začneme ráno učit, sejdeme se jako doma v rodinném kruhu a věnujeme chvíli sdílení a vzpomínce na minulý den. Shrneme, co se událo důležitého a povíme si, co nás čeká. Pak se vrhneme do práce. 

Velkou úlohu hraje projektové vyučování, které umožňuje hlouběji se ponořit do
konkrétní oblasti, ať už přírodovědné, humanitní či občanské. V naší škole nezvoní. Hodnotíme v kombinaci známek a slovního hodnocení. Žáci jsou ve velké míře vedeny k samostatnosti a spolupráci, k sebehodnocení vlastní práce, k uvědomění si svých pokroků a stanovení si takových cílů, které je posunou dál.

Naše škola nabízí:

  • malý kolektiv
  • rodinné prostředí
  • důraz na individuální přístup k dítěti
  • partnerské vztahy učitel – žák – rodič

Kritéria pro přijímání žáků

Žáci jsou přijímáni na základě výsledků zápisu podle níže uvedených kritérií:

  • soulad rodinné a školní filozofie výchovy a vzdělávání stanovené v ŠVP
  • souhlas rodičů s výchovným působením školy v souladu s jejím církevním zakotvením (stanoveno v ŠVP)
  • vhodnost zařazení dítěte vzhledem k celkovému složení třídy a charakteru individuálních a/nebo speciálních vzdělávacích potřeb dítěte
  • absolvent MŠ SMĚROVKA / přípravné třídy SMĚROVKA
  • sourozenec ve škole

Každé z kritérií je obodováno a o přijetí rozhoduje konečný součet bodů daného dítěte a z něj stanovené pořadí.