Školka 

Koncepce školky:

Mateřská škola s celodenním provozem (7:30 -17:00) podporující inkluzi i dětí různých národností s návazností na 1. stupeň základní školy. 

Ve třídě Žabiček jsou děti od 2 do 3 let s pomocí chůvy. Ve třídě Medvídků děti od 3 do 5 let. 

Název školy SMĚROVKA
symbolizuje základní myšlenku projektu - společné snažení nasměrované k jednomu cíli s vědomím sounáležitosti s ostatními, schopnosti vzájemného soužití, respektu, tolerance, schopnosti komunikace a kooperace.

Pojetí dítěte vychází ze základních křesťanských principů. Každé dítě je přijímáno jako dar od Boha, jako jedinečná a neopakovatelná osobnost. Takto můžeme ke každému dítěti přistupovat opravdu individuálně, pomáhat mu najít jeho vlastní jedinečnou cestu a získat sebejistotu bezpodmínečného přijetí. Aby se tato osobnost mohla úspěšně podílet na životě ve společnosti, potřebuje umět domluvit se, spolupracovat, chápat odlišnosti druhých. Proto ve škole pracujeme ve věkově  smíšených skupinách, které lépe odpovídají realitě světa. Skutečnost, že o školu mají zájem rodiny různých konfesí i bez vyznání, vede děti k respektování názorových odlišností. Toto pojetí dítěte je pro nás východiskem k partnerskému přístupu k dětem, jimž chceme být průvodci na cestě za vzděláním.

Náš cíl:

 • vytvořit základy celoživotního vzdělávání,
 • poskytovat vzdělání, které doplňuje výchovu v rodině,
 • vytvořit školu,
 • kde se mohou děti bez obav ptát a nalézat odpovědi,
 • která dětem umožňuje nacházet vlastní způsob učení a poznávání,
 • která umožňuje rodičům podílet se na vzdělávací cestě jejich dítěte,
 • kde se děti učí chápat potřebu dodržování dohodnutých pravidel,
 • kde si mohou děti svobodně podle svých potřeb hrát.

Učíme děti

 • samostatně myslet,
 • vyjadřovat své názory, pocity,
 • vyhledávat si informace a dále je zpracovávat,
 • přijímat sama sebe i každého takového, jaký je,
 • pracovat v týmu.

Co od nás můžete čekat?

 • individuální přístup ke každému dítěti,
 • poznávání světa skrze osobní prožitek,
 • výchovu zakotvenou v křesťanských hodnotách,
 • partnerský přístup k dětem,
 • efektivní spolupráci s rodiči.

Cílem Směrovky je přijímat dítě takové, jaké je, jako jedinečné a neopakovatelné stvoření. Takto můžeme ke každému dítěti přistupovat opravdu individuálně, pomáhat mu najít jeho vlastní jedinečnou cestu a získat sebejistotu bezpodmínečného přijetí. Prostřednictvím radostné a tvořivé atmosféry umožnit dětem nenásilný přechod z nezávazné hry do systematického vzdělávání, vždy s ohledem na jejich individuální možnosti a schopnosti. Toto prostředí povede děti k aktivnímu poznávání a samostatnému učení. Vytvořit otevřené prostředí, kde si děti mohou hrát a kde se mohou svobodně ptát. Kde se budou učit přijímat druhého, umět ho vyslechnout, zároveň vyjádřit svůj názor a pocity
a samostatně konstruktivně řešit konflikty.

Cílem Směrovky je vytvořit podnětné prostředí s dostatkem tvořivého a didaktického materiálu, které bude pro děti výzvou k poznávání a zkoumání světa kolem nás a k rozšiřování zájmů skrze osobní prožitek a aktivní účast na vlastním nebo skupinovém díle. Směrovka umožní rodičům podílet se na vzdělávacím procesu dítěte i přes jejich pracovní a profesní vytíženost a vytvoří otevřené společenství školy – žáků – rodin (nejen rodiče jsou důležití pro vývoj dítěte, ale i sourozenci a prarodiče). Využít schopností a dovedností rodičů a pomoci jim chápat a respektovat jejich děti.

 

 

Kontaktujte nás