Přijímací řízení: Kritéria pro přijetí dětí a žáků.

 
 

Podmínky přijímání dětí – MŠ SMĚROVKA

Zápisu do MŠ předchází Den otevřených dveří, aby se rodiče mohli předem seznámit s projektem školy. Škola umožňuje i individuální návštěvy a prohlídku školy po předchozí domluvě. O přijetí či nepřijetí jsou rodiče informováni do měsíce od zápisu do MŠ.

Při převisu přihlášek jsou děti přijímány dle daných kritérií:

1/ soulad rodinné a školní filozofie výchovy a vzdělávání stanovené v ŠVP

2/ souhlas s výchovným působením školy v souladu s jejím církevním zakotvením (stanoveno v ŠVP)

3/ věk přihlašovaného dítěte

4/ dítě má již jednoho nebo více sourozenců v Husově ZŠ a MŠ SMĚROVKA

5/ rodina počítá s návazností ZŠ na MŠ

6/ předpokládaná pravidelná nebo vyšší docházka

Každé z kritérií je obodováno a o přijetí rozhoduje konečný součet bodů daného dítěte a z něj stanovené pořadí.

 

Kritéria pro přijímání žáků do Husovy ZŠ

Žáci jsou přijímáni na základě výsledků zápisu podle níže uvedených kritérií:

1/ soulad rodinné a školní filozofie výchovy a vzdělávání stanovené v ŠVP

2/ souhlas rodičů s výchovným působením školy v souladu s jejím církevním zakotvením (stanoveno v ŠVP)

3/ vhodnost zařazení dítěte vzhledem k celkovému složení třídy a charakteru individuálních a/nebo speciálních vzdělávacích potřeb dítěte

4/ absolvent MŠ SMĚROVKA

5/ sourozenec ve škole

Každé z kritérií je obodováno a o přijetí rozhoduje konečný součet bodů daného dítěte a z něj stanovené pořadí.

 

Co je to individuální vzdělávací plán?

Individuální vzdělávací plán (IVP) žáka se speciálními vzdělávacími potřebami zpracovává škola, vyžadují-li to speciální vzdělávací potřeby žáka, na základě doporučení školského poradenského zařízení a žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka. Individuální vzdělávací plán je závazným dokumentem pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka, přičemž vychází ze školního vzdělávacího programu a je součástí dokumentace žáka ve školní matrice. Obsahuje údaje o skladbě druhů a stupňů podpůrných opatření poskytovaných v kombinaci s tímto plánem, identifikační údaje žáka a údaje o pedagogických pracovnících podílejících se na vzdělávání žáka. V individuálním vzdělávacím plánu jsou dále uvedeny zejména informace o a) úpravách obsahu vzdělávání žáka, b) časovém a obsahovém rozvržení vzdělávání, c) úpravách metod a forem výuky a hodnocení žáka, d) případné úpravě výstupů ze vzdělávání žáka.

K čemu je IVP vlastně dobrý?

Smyslem IVP je zajistit konkrétnímu dítěti takovou vzdělávací péči, jakou s ohledem na své aktuální vzdělávací potřeby vyžaduje, ať už je to podpora rozvoje dílčích oblastí, kde je aktuálně nějaké oslabení (např. formou intenzivnějšího nácviku v hodinách či mimo ně), nebo alespoň zohledňování v určitých oblastech výuky, či naopak podpora rozvoje oblastí, kde žák vykazuje výrazné nadání.

IVP může dle zákona (§ 18 zákona č. 561/2004 Sb.) povolit ředitel školy na základě žádosti rodičů a písemného doporučení školského poradenského pracoviště. Tuto žádost na daný školní rok je třeba dodat řediteli školy do 9. září, spolu s platnou zprávou ze školského poradenského pracoviště (tato zpráva má zpravidla platnost delší než jeden rok, není tedy třeba ji k žádosti přikládat každoročně).

Každé z kritérií je obodováno a o přijetí rozhoduje konečný součet bodů daného dítěte a z něj stanovené pořadí.