Charakteristika vzdělávacího programu

Školní vzdělávací program MŠ Směrovka se jmenuje „Od slavnosti ke slavnosti prožijeme celý rok“ a je vytvořen pro období 2015 – 2018 v souladu se záměry, cíli a klíčovými kompetencemi rámcového vzdělávacího plánu. Škola nabízí dětem a jejich rodičům klidnou
a otevřenou atmosféru. Každé dítě je výjimečné se všemi svými talenty či hendikepy a proto považujeme za klíčové ke každému jedinci přistupovat individuálně, tzn. podporovat jej v oblastech, které jsou mu blízké, povzbuzovat jej v aktivitách, ve kterých selhává nebo si dostatečně nevěří, pochopit příčiny jeho chování a konání, přihlížet k jeho schopnostem při plánování činností a další.

Prostřednictvím etické výchovy děti seznamujeme se základními hodnotami a morálními zásadami. Důležité pro úspěšný život jedince v dnešním složitém světě je vědomí své vlastní hodnoty. Pozitivně to pak ovlivní budování vztahů, komunikaci s lidmi, řešení konfliktů, výběr profese a další oblasti lidského života. Učitelky citlivým způsobem dětem ukazují (dítě se učí nápodobou) a umožňují procítit, co to znamená láska, respekt, úcta, nesobeckost, citlivost, vlídnost, srdečnost, sebekázeň, trpělivost, poctivost a tolerance v klidném a láskyplném prostředí. Rozvíjíme u dětí empatii, aby dokázaly jednat prosociálně.

Zaměřujeme se také na zdravý životní styl, lásku k přírodě, radost z pohybu. Děti vedeme k tomu, aby vnímaly cykličnost v přírodě. S tou se pojí slavnosti a křesťanské svátky, na které se společně i s rodiči připravujeme, slavíme a vzpomínáme. Děti získávají cenné informace
o našem národě prostřednictvím tradic, písní, zvyků. Díky společným slavnostem posilujeme komunitní charakter školy.

Dětem je dán prostor, aby se od sebe učily navzájem, aby respektovaly individuální zvláštnosti a specifika spojená s věkem druhých dětí. Pedagogové jsou v roli průvodců, ukazují směr, nabízejí, ale nejednají direktivně. Přitom jsou dětem dostatečně přirozenou autoritou.

Snadnějšímu přestupu na první stupeň ZŠ pomáhá časté setkávání předškolních dětí se školáky, které je přirozené, neboť děti z MŠ i ZŠ obývají jednu budovu. Rovněž děti tráví společný čas při některých aktivitách, ranním setkávání, slavnostech apod.