Výsledky zápisu do MŠ

 

Všichni uchazeči k předškolnímu vzdělávání byli přijati ke vzdělávání od 1.9.2023.

 

 

 

 

 

 

 

Potřebná dokumentace k zápisu:

 -  Rodný list dítěte k nahlédnutí
 -  Zprávy z poradenských pracovišť, pokud dítě má. Je nutné doložit veškerou dokumentaci a doporučení.
 -  Přihlášku, která je možná stáhnout zde na webu v dokumentech, nebo Vám ji vytiskneme na místě.
 
 
 

Těšíme se na Vás dne 22.2.2023, při dni otevřených dveří od 15:00 do 18:00 hodin.

Přijďte se podívat do naší MŠ , PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY a ZŠ.

 

 

 

 

 

 

Zápisy do ZŠ a přípravné třídy proběhnou  26.4. osobně v prostorách školy od 15.00 do 18:00 hodin. 

Těšíme se na osobní setkání

 

Olga Kühnlová, ředitelka školy

 

 

Výsledky voleb do školské rady – zástupci pedagogických pracovníků

V úterý dne 22. 09. 2021 se uskutečnily v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a volebním řádem, který vydal zřizovatel, volby do školské rady z řad pedagogických pracovníků školy.

Pedagogičtí pracovníci zvolili za členy školské rady:

  • Mgr. Malvínu Brychovou

Výsledky voleb do školské rady – zástupci zákonných zástupců žáků

Ve úterý dne 23. 09. 2021 se uskutečnily v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a volebním řádem, který vydal zřizovatel, volby do školské rady z řad zákonných zástupců žáků školy.

Zákonní zástupci žáků školy zvolili za členy školské rady:

  • Jakuba Slováčka

Na základě výsledků voleb byla ustanovena školská rada pro období let 2021-2024. 

 
 
 
VYHLÁŠENÍ ŘÁDNÝCH VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY
 
Vážení rodiče,
Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejich členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.
 
 Ředitelka Husovy základní školy a mateřské školy SMĚROVKA, se sídlem K Nádraží 104, 253 01 Hostivice, IČ: 043 79 314, Olga Spálenka Kühnlová, v souladu s §167 odstavcem 4 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon)

vyhlašuje řádné volby do školské rady působící při Husově ZŠ a MŠ SMĚROVKA V Hostivici.

 

Volí se: jeden zástupce za nezletilé žáky, jeden z řad pedagogických pracovníků a jeden z řad zřizovatele školy.

Žádáme rodiče, kteří by se chtěli stát kandidáty do voleb do školské rady, aby se přihlásili paní ředitelce a to v týdnu od 6.9. do 10.9. na emailové adrese smerovka-hostivice@seznam.cz

 

DATUM KONÁNÍ VOLEB

 

Dne 22.9.2021 a to:

  • v době od 9.00 do 12.00hod. pro pedagogické pracovníky ve sborovně školy, volí pedagogičtí pracovníci školy

  •  průběžně v době od 8.00 do 17.00 hodin pro zákonné zástupce nezletilých žáků v ředitelně školy

Místo konání voleb: budova Husovy ZŠ a MŠ SMĚROVKA

Návrhy kandidátů lze podávat do 10.9.2021

- osobně ředitelce školy

- poštou na adresu: K Nádraží 104, 253 01 Hostivice

- e-mailem na adresu: smerovka-hostivice@seznam.cz

- Kandidáty do školské rady se mohou stát zletilé osoby navržené kýmkoliv ze

zákonných zástupců žáků školy, přičemž zákonný zástupce může za kandidáta

navrhnout i sám sebe.

Součástí přihlášky do kandidátky by mělo být jméno, příjmení, věk, povolání, místo

trvalého pobytu. Kandidátní listina bude zveřejněna od 13.9.2021 v budově školy.

 

Harmonogram voleb do školské rady

 

6. – 10.9. 2021 přihlašování kandidátů

13.9.2021 zveřejnění kandidátní listiny

22.9. 2021 volby, v budově Husovy ZŠ a MŠ SMĚROVKA

23.9.2021 zveřejnění výsledků voleb v budově školy a na webových stránkách školy

 

 

 

 

   Rozhodnutí o přijetí dítěte do přípravné třídy základní školy

 

 
pro školní rok 2021/2022

Rozhodnutí o přijetí dítěte do přípravné třídy základní školy

Husova základní škola a mateřská škola SMĚROVKA, v zastoupení ředitelky školy Olgy Spálenka Kühnlové, jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s § 47, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a podle § 67, § 68 a § 69 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, ve správním řízení o žádosti o přijetí dítěte do přípravné třídy základní školy ve školním roce 2021/2022 takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádosti o přijetí dítěte do přípravné třídy základní školy byli přijati do přípravné třídy ve školním roce 2021/2022 v Husově základní škole 

všichni uchazeči!

Olga Spálenka Kühnlová

ředitelka školy

Vytvořeno: 18. 5. 2021

 

Informace o průběhu zápisu do 1. ročníků Husovy základní školy

a přípravné třídy !


S ohledem na aktuální epidemickou situaci, budou zápisy do 1. ročníků a přípravné třídy probíhat především v elektronické podobě. Termín pro vyplnění a doručení přihlášek je stanoven od 1.4. do 30.4. 2021.

Po odeslání žádosti Vám přijde potvrzující e-mail, kde je přihláška ke stažení ve formátu .pdf, je editovatelná a je možno ji doplnit o zbývající údaje, včetně přihlášení do školní družiny a školní jídelny. Tuto žádost následně můžete doručit do školy výše uvedenými způsoby. V případě, že uvedete v žádosti, že žádáte o odklad školní docházky, budete si moci vzorovou žádost o odklad stáhnout, doplnit a doručit do školy.

V případě, že nebudete moci žádost vytisknout, nebo vyplnit, při osobní návštěvě žádost doplníme v termínu, který jste si zarezervovali.

Po vyplnění žádosti je potřeba žádost doručit do školy následujícími způsoby

  • do datové schránky školy

  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

  • osobním podáním ve škole

Pokud rodič odešle potvrzení elektronickou poštou bez elektronického podpisu, je nutné v termínu od 12. 4. do 23. 4. potvrdit žádost osobně, jinak se k žádosti nepřihlíží.

V případě, že zákonný zástupce bude žádat o odklad školní docházky, musí být žádost doložena doporučením školního poradenského zařízení (PPP), odborným lékařem, nebo klinickým logopedem.

Děkujeme za spolupráci.

Olga Spálenka Kühnlová, ředitelka školy

Odkaz k vyplnění elektronické přihlášky je zde:

aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/smerovka/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4140

 

 

 

                   Přihláška bude dostupná od 1.4.2021

 

Ošetřovné -  formulář najdete zde:  

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Přejeme všem klidné dny a pevné zdraví.

 

 

 

 

 

Vážení rodiče,

  od 25.2.2021, je dle nařízení vlády, nutné nosit nejen v prostorách školy respirátory (např. FFP2/KN 95) , nebo zdravotnickou obličejovou masku, naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky normy ČSN EN 14683+AC.
Tedy Vás tímto prosím, o dodržení nařízení v prostorách školy.
S pozdravem a díky
 
Olga Spálenka Kühnlová, ředitelka školy

 

 

Podporujeme iniciativu #dejmemalotridkamzelenou vytořenou ředitelem ZŠ a MŠ v Branticích – Adamem Šimůnkem. Zapojili jsme se do výzvy, která má za cíl vrátit všechny žáky malotřídních škol zpátky k prezenčnímu vzdělávání.

                         

                

 
 

 Jestli potřebujete v této době pomoci, zde jsou odkazy na krizovou linku a duchovní pomoci Církve československé husitské                                                   A4 krizová linka.pdf (837753)    A4 duchovní pomoc.pdf (9833080)                  

 

Odkazy na vhodné zdroje, kde se mohou učitelé nebo rodiče inspirovat, jak mluvit s dětmi o coronaviru.

https://www.msmt.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-pomuze-prirucka-i-komiks

https://decko.ceskatelevize.cz/koronavirus

 

Přehled akcí a termínů školního roku 2020/2021

 

01.09.2020           Záhájení školního roku - přivítání nových školáků

01.10.2020           Jablíčkový den a poděkování za úrodu - dopoledne

26. – 30.10. podzimní prázdniny (ZŠ)

27.11. 2020  Adventní tvoření nejen s našimi dětmi a rodiči - zrušeno

4.12. 2020   Navštíví nás Mikuláš

16.12. 2020 Vánoční slavnost - zrušena

23.12.2020 – 3.1.2021 vánoční prázdniny

28.1.2021  Vysvědčení

29.1. 2021 pololetní prázdniny (ZŠ)

16.2. 2021 Masopustní průvod

17.2. 2021 Karneval

8. – 12.3. 2021 jarní prázdniny (ZŠ)

17.3. 2021 Den otevřených dveří v MŠ 15 – 18.00 hod.

18.3. 2021 Den otevřených dveří v ZŠ a přípravné třídě 15 – 18.00 hod.

25.3. 2021 Velikonoční dílna nejen s našimi dětmi a rodiči od 16.00hod.

1. – 5.4. 2021 velikonoční prázdniny (ZŠ)

22.4. 2021 Zápis do ZŠ a přípravné třídy od 15.00 do 18.00hod.

5.5. 2021   Zápis do MŠ od 15.00 do 18.00hod.

13.5. 2021 Jarní slavnost od 16.00hod.

17.6. 2021 Svatojánská slavnost - loučení s předškoláky a školním rokem od 16.00hod.

 

 

 

Aktuality

Nové stránky

16.11.2015 17:29
V měsíci listopadu spustíme nové internetové stránky na www.smerovka.eu, kde budou aktuální informace k provozu platné od tohoto školního roku. O spuštění stránek budete informováni. 

Nové stránky

16.11.2015 17:25
V měsíci listopadu spustíme nové webové stránky mateřské školy na www.smerovka.eu. O spuštění budete informováni. Kontaktní údaje na ředitelku MŠ byly aktualizovány i zde na stránkách.

Napište nám!

03.12.2014 13:55
Byli jste u nás spokojeni? Chcete se s námi podělit o své zkušenosti? Chcete získat více informací? Neváhejte a napište nám. Vaše názory jsou cennými podněty k neustálému zlepšování našich služeb. Navíc jakákoliv pochvala od spokojeného zákazníka je tou nejlepší odměnou naší práce.

Vítejte na našem novém webu!

03.12.2014 13:54
Spustili jsme novou internetovou prezentaci, na které najdete kromě obvyklého výčtu služeb i přehled aktualit. Budeme Vás informovat o probíhajících akcích nebo nových službách, které připravujeme.